Artikel 1 - Algemene Voorwaarden
Artikel 1.0 - Algemeen
Door de volledige inschrijving bij gaat u akkoord met de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden kunnen op elk en enig moment gewijzigd worden indien de veranderende wetgeving of veranderde omstandigheden hierom vragen. Bij een wijziging zal dit worden gemeld op waarna u opnieuw akkoord moet geven op de gewijzigde Algemene Voorwaarden om gebruik te kunnen blijven maken van de diensten van . De Algemene Voorwaarden zijn ten alle tijden in te zien op de site .
Artikel 2 - Voorwaarden voor Toegang en Registratie & Lidmaatschap
Artikel 2.1 Zonder registratie zal slechts een beperkt gedeelte van beschikbaar zijn.
Artikel 2.2 Om volledig gebruik te kunnen maken van de content en diensten die biedt is registratie noodzakelijk.
Artikel 2.3 bevat content die alleen voor volwassenen geschikt is, toegang tot de site is niet toegestaan indien de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt is, om lid te worden moet u minstens 18 jaar oud zijn. is gerechtigd om de inschrijving per direct ongedaan te maken indien blijkt dat u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt. Er is geen recht op restitutie van eventuele afgenomen diensten.
Artikel 2.4 Onze diensten zijn alleen beschikbaar voor, en mogen alleen gebruikt worden door personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder hun toepasselijke recht. Indien u niet handelingsbekwaam bent dan is gerechtigd om de inschrijving ongedaan te maken en de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 2.5 Het is niet toegestaan te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden, zoals acquisitie, uitlokking of prostitutie. Indien blijkt dat het door u ingevulde profiel aan een van de genoemde activiteiten gebaseerd is gerechtigd om het profiel te verwijderen. Ook indien meldingen komen van onjuist gebruik tijdens de gesprekken is gerechtigd om het profiel te verwijderen.
Artikel 2.6 Het lidmaatschap/de registratie van/op is kosteloos, het is mogelijk dat er voor andere diensten een vergoeding wordt gevraagd.
Artikel 2.7 U garandeert dat de gegevens die u verstrekt aan overeenkomen met de werkelijkheid. Indien uw gegevens veranderen dan zorgt u voor juistheid van deze gegevens. vraagt enkel om gegevens die noodzakelijk zijn voor de identificatie en verificatie van u als persoon. Gewijzigde informatie kunt u per mail doorgeven of zelf aanpassen op uw eigen pagina’s op .
Artikel 3 - Tarieven
Artikel 3.1 Het aanmaken van een profiel is kosteloos, voor een aantal diensten die ter beschikking worden gesteld om volledig gebruik te kunnen maken van wordt een vergoeding gevraagd.
Artikel 3.2 De tarieven zoals gelden op zijn ook daar vermeld en zijn bekend voor u kiest om van de beschikbare diensten gebruik te maken.
Artikel 3.3 De tarieven zoals gelden op kunnen aangepast worden, dit zal vooraf aan u worden medegedeeld.
Artikel 3.4 De vergoeding voor het leveren van de diensten op is niet gekoppeld aan een abonnementsdienst, er zal geen automatische verlenging zijn indien het door u gekozen pakket is verbruikt.
Artikel 3.5 Voor het voldoen van de tarieven voor de diensten op is het mogelijk om gebruik te maken van maatwerkpakketten.
Artikel 4 - Bedenktijd/restitutie
Artikel 4.1 Op grond van artikel BW 7:46d lid 1 heeft u na aankoop van uw pakket 7 dagen bedenktijd, indien u geen gebruik wenst te maken van het door u aangekochte pakket moet u dit binnen 7 dagen na de aanschaf via de mail aangeven. Deze termijn gaat in op het moment dat u het pakket heeft besteld.
Artikel 4.2 Op grond van artikel BW 7:46j lid 5 vervalt de bedenktijd op het moment dat er gebruik is gemaakt van een van de diensten van die onder het door u aangekochte pakket vallen.
Artikel 4.3 Het recht op bedenktijd zoals in lid 1 vermeld geldt enkel bij de eerste aankoop van een van de pakketten en alleen als u nog geen credits heeft gebruikt.
Artikel 5 - Beëindiging dienstverlening, inschrijving en/of lidmaatschap
Artikel 5.1 Er is geen sprake van een abonnementsdienst, indien het door u aangeschafte pakket is verbruikt dan is er geen enkele financiële verplichting richting . U kunt op dat moment geen gebruik maken van de betaalde diensten op .
Artikel 5.2 Indien u geen gebruik meer wenst te maken van enige dienstverlening van en door dan kunt u uw profiel op elk moment uitschrijven. Er zal in verband met het maatwerkpakket geen restitutie van de door u betaalde vergoedingen plaatsvinden.
Artikel 5.3 Indien er redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van misbruik zoals op basis van artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden is gerechtigd om zonder toelichting het profiel af te sluiten en/of te verwijderen en/of uw lidmaatschap per direct te beëindigen. Er is geen recht op restitutie van de door u betaalde diensten.
Artikel 5.4 Indien er redenen zijn om aan te nemen dat u zich schuldig maakt aan welke illegale praktijken dan ook (hieronder verstaan wij in ieder geval maar niet uitsluitend: minderjarigheid, incest, seks met dieren, uitlokking tot of het plegen van strafbare feiten) is gerechtigd om zonder toelichting het profiel af te sluiten en/of te verwijderen en/of uw lidmaatschap per direct te beëindigen. Er is geen recht op restitutie van de door u betaalde diensten.
Artikel 5.5 Na meervoudig overtreden van een of meer van de bepalingen gesteld in deze Algemene Voorwaarden is gerechtigd om zonder toelichting het profiel te sluiten en/of te verwijderen. Er is geen recht op restitutie van de door u betaalde diensten.
Artikel 5.6 Na beëindigen van de dienstverlening/inschrijving/lidmaatschap van en/of door komen alle juridische verplichtingen ten aanzien van elkaar te vervallen.
Artikel 6 - Intellectueel Eigendom
Artikel 6.1 Merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en tekst die op de site voorkomen, zijn het intellectuele eigendom van en mogen niet worden gedupliceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van .
Artikel 6.2 Het is niet toegestaan om de diensten, webpagina's van en de softwarecode van elementen waaruit de diensten en de site zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te wijzigen, kopiëren, dupliceren, verspreiden, over te dragen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.
Artikel 7 - Geplaatste inhoud
Artikel 7.1 U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie die door u verstrekt wordt in uw Profiel en uw berichten, alleen in het geval dat er informatie wordt geplaatst die volgens de wet en volgens deze Algemene Voorwaarden niet is toegestaan kan de betreffende content verwijderen.
Artikel 7.2 Het is niet toegestaan om content te plaatsen die op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan het gebruik of de bereikbaarheid van , die schade kan toebrengen aan onze diensten of welke schade dan ook kan toebrengen aan de diensten van onze ISP of andere leveranciers. kan indien noodzakelijk de content die de schade veroorzaakt of zelfs het gehele profiel verwijderen om zo de werking van , ISP, leveranciers te blijven garanderen.
Artikel 7.3 Om misbruik en persoonsfraude te voorkomen is het niet toegestaan om welke informatie dan ook te plaatsen waardoor u door derden te identificeren bent. U zult geen identificerende informatie gebruiken in uw profiel, zoals uw werkelijke naam, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, website of andere contactinformatie.
Artikel 7.4 Indien constateert dat er strafrechtelijke feiten worden gepleegd door enig LID dan zal deze gegevens en de gegevens van het LID doorgeven aan de geautoriseerde instantie.
Artikel 7.5 U geeft toestemming op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door u is verstrekt voor openbaar gebruik in uw profiel. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op de leden (algemene informatie, foto's, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.).
Artikel 7.6 U geeft toestemming voor het gebruik van uw profiel ten behoeve van promotie om mogelijke geschikte partners te werven, dit wil niet zeggen dat elk profiel hiervoor zal gebruiken.
Artikel 7.7 Het is niet toegestaan om inhoud die betrekking heeft op andere Leden te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken, anders dan voor het gebruik van de diensten, voor uw persoonlijke doeleinden en privacy doeleinden van u zelf.
Artikel 7.8 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten van anderen worden geschonden.
Artikel 7.9 Het is niet toegestaan inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is of die politiek, racistisch of xenofobisch geweld kan uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan welke inhoud dan ook te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van of met de geldende wetten en regelgeving of fatsoensnormen.
Artikel 7.10 Het is niet toegestaan informatie of inhoud, in welke vorm ook, te plaatsen, te verspreiden of uit te zenden met de bedoeling het normale gebruik van de Diensten te beperken, te verstoren of onmogelijk te maken.
Artikel 7.11 Het is niet toegestaan normaal communicatieverkeer tussen Leden op de site te onderbreken en/of te vertragen door middel van software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc. behoudt zich het recht voor om massamailings, die door een Lid zijn verzonden, te verwijderen teneinde de kwaliteit van het gebruik van de Diensten voor Leden te waarborgen.
Artikel 7.12 U mag geen informatie of inhoud, in welke vorm ook, plaatsen, verspreiden of uit zenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn, in strijd zijn met algemeen geldende normen en/of in strijd met de uitgangspunten van . Om dit te waarborgen is het niet toegestaan om koppelingen naar andere websites te plaatsen. Eventuele koppelingen kunnen worden verwijderd.
Artikel 7.13 Het is niet toegestaan om escort diensten of seks tegen betaling aan te bieden of te vragen op deze website.
Artikel 8 - persoonsfraude, entertainment, afspraken maken & veiligheid
Artikel 8.1 zal er alles aan doen om persoonsfraude te voorkomen, het is dan ook niet toegestaan om persoonlijke informatie waarmee u persoonlijk te identificeren bent te publiceren of te delen in persoonlijke berichten naar andere leden. Om deze reden zal persoonlijke informatie mogelijk worden verwijderd. Geef geen persoonlijke informatie aan personen die u nog niet hebt ontmoet, ook voor het maken van afspraken is het delen van deze informatie niet nodig.
Artikel 8.2 persoonsfraude wil zeggen dat criminelen u doormiddel van het privé contact willen verleiden tot het overmaken van geld. Indien u direct wordt gevraagd om uw privé gegevens te delen wees dan gewaarschuwd!
Artikel 8.3 kan niet met 100% zekerheid garanderen dat alle profielen op de website echt zijn. Mensen kunnen zich voordoen als iemand anders waar wij weinig tot geen controle over hebben.
Artikel 8.4 Iedereen die zich aanmeldt zal zich met een werkend emailadres moeten inschrijven om de echtheid zoveel mogelijk te waarborgen.
Artikel 8.5 Er staan o.a. fictieve profielen op deze website, waarbij het maken van afspraken niet mogelijk zal zijn.
Artikel 8.6 Het doel van is het koppelen van mensen ten behoeve het maken van afspraken, het is toegestaan om afspraken te maken, echter in verband met artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden kan dit enkel op openbare locaties en indien beide partijen hiertoe over willen/kunnen gaan. is niet verantwoordelijk voor het feit dat de andere partij niet de wil of de mogelijkheid heeft om af te spreken.
Artikel 8.7 U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de contacten die u heeft op .
Artikel 8.8 U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid, wees daarom behoedzaam en zorgvuldig met het geven van uw privé gegevens aan personen die u nog nooit heeft ontmoet, spreek niet bij u thuis af en informeer een bekende op het moment dat u een eerste afspraak heeft met iemand die u via het internet heeft leren kennen, deel nooit uw bankgegevens.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
Artikel 9.1 is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door leden beschikbaar gestelde informatie.
Artikel 9.2 is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van content zoals bijv. profielfoto’s, foto’s en video’s die worden gepubliceerd op , er vindt geen controle plaats op de herkomst van deze content.
Artikel 9.3 is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gesprekken die leden onderling voeren. Enkel indien de inhoud van deze gesprekken niet voldoet aan de in deze Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen kan er mogelijk content worden verwijderd.
Artikel 9.4 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van .
Artikel 9.5 doet alles wat in haar macht ligt om te voorkomen dat er situaties ontstaan die in strijd zijn met de geldende wetgeving, indien noodzakelijk zal de betreffende handhaver worden geïnformeerd. kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor handelingen, gedragingen of veronachtzaming van andere leden en/of gebruikers.
Artikel 10 - Auteursrecht & portretrecht
Artikel 10.1 Alle op deze website gepubliceerde bijdrages en afbeeldingen zijn beschermd m.b.t. het auteurs- en/of portretrecht.
Artikel 10.2 Ieder gebruik dat door de wet op auteurs- en/of portretrechten dat door de Wet wordt beschermd en welke niet uw eigendom is moet vooraf schriftelijk door de aanbieder worden toegestemd.
Artikel 10.3 Elk gebruik van aangebonden content op zal moeten worden goedgekeurd door . Dit geldt vooral voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken c.q. het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen van content.
Artikel 10.4 Prints, fotokopieën en downloads van mogen slechts plaatsvinden voor persoonlijk gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
Artikel 11 - Privacybeleid
Artikel 11.1 Het gebruik van de website en/of diensten wordt getoetst aan ons privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen en wijzigingen zijn effectief vanaf het moment van plaatsing op de site.
Artikel 11.2 De persoonlijke informatie zoals u die moet opgeven om zich aan te kunnen melden op die niet wordt getoond in uw profiel dient enkel voor de identificatie van uw persoon. Deze informatie zal niet worden gedeeld met derde partijen. Wij bewaren deze informatie binnen een goed beveiligde datebase die enkel door de Webmaster toegankelijk is.
Artikel 11.3 De emailadressen van onze leden worden gebruikt voor het contact tussen de leden en . Deze zullen nooit met andere leden worden gedeeld.
Artikel 11.4 Indien een profiel van enig Lid wordt gebruikt voor promotie dan wordt er gebruik gemaakt van een door ter beschikking gesteld emailadres zodat de privacy gewaarborgd blijft.
Artikel 12 - Klachten
Artikel 12.1 zorgt voor een zorgvuldige samenstelling van de content, profielen en diensten die beschikbaar zijn op desondanks kunnen wij het niet voorkomen dat er klachten ontstaan.
Artikel 12.2 Verboden content, Indien u signaleert dat er verboden content in een van de op aanwezige profielen staat of die door een van de andere leden met u wordt gecommuniceerd dan kunt u deze melden bij een van de moderators op .
Artikel 12.3 Persoonsfraude, Indien u slachtoffer bent geworden van Persoonsfraude dan dient u aangifte te doen bij de politie, ook meldt u bij ons om welk profiel het gaat. Door het zoveel mogelijk te beperken van de mogelijkheden om privé gegevens te delen doen wij alles wat in onze macht ligt om Persoonsfraude te voorkomen.
Artikel 12.4 Fakeprofielen/entertainment profielen, Indien u het gevoel heeft dat u te maken heeft met een profiel dat niet behoort aan een echt persoon dan is het aan u om dit met deze persoon te bespreken, u bent zelf verantwoordelijk voor de contacten die u heeft op . kan niet bemiddelen in de onderlinge contacten.
Artikel 12.5 Meningsverschillen met leden, Op het moment dat u een meningsverschil heeft met een van uw contacten dan moet u dit zelf met deze persoon bespreken, is niet verantwoordelijk voor enige bemiddeling.
Artikel 12.6 Misdragingen door leden, Indien u door een van de andere leden volgens de geldende normen en waarden onheus wordt bejegend, u wordt bedreigt, u wordt uitgescholden, u wordt aangevallen, dan kunt u dit melden bij een van de moderators van , de andere partij kan hier indien nodig een waarschuwing voor krijgen, wij streven een fatsoenlijk en respectvol contact tussen onze leden na.
Artikel 12.7 Klachten met betrekking tot de werking van de site, doet er alles aan om een goede werking van de site te garanderen, helaas is er geen 100% garantie mogelijk. Mochten er berichten zijn verdwenen dan kunt u contact opnemen met een van de moderators van .
Artikel 12.8 Afhandeling klachten, doet er alles aan om de klachten zo spoedig mogelijk op te lossen, in ieder geval zorgen wij voor een bereikbaarheid tussen 8:00uur en 17:00 gedurende werkdagen. Buiten deze tijden kan het mogelijk langer duren voor uw klacht wordt opgepakt.
Artikel 12.9 Inbreuk op auteursrechten, Indien u constateert dat er inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht, portretrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dan moet u een email sturen naar datesup@gmail.com met hierin de volgende informatie:
- een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt
- de aard van de toestemming of relatie, voor zover wordt beweerd dat een derde de inbreuk door een ander toestaat
- de locatie op de site van het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt
- uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (deze wordt enkel gebruikt voor de communicatie over uw claim)
- uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet met toestemming van de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom, van diens agent of van de wet heeft plaatsgevonden
- uw verklaring dat bovenstaande informatie naar uw beste weten correct is en dat u de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.

Indien u bent aangesproken op het maken van inbreuk op het auteursrecht, portretrecht en/of het intellectueel eigendomsrecht en u het hier niet mee eens bent dan moet u een email sturen naar datesup@gmail.com met hierin de volgende informatie: - de berichtgeving waarmee u bent aangesproken op het maken van inbreuk op het auteursrecht en/of portretrecht
- een beschrijving van het auteursrechtelijk, portretrechtelijk of ander intellectueel eigendom waarop u inbreuk zou hebben gemaakt
- de locatie van het auteursrechtelijk, portretrechtelijk of ander intellectueel eigendom
- de aard van de toestemming van gebruik
- de naam van de eigenaar van de auteurs-, portretrechten of ander intellectueel eigendom (dit kan ook uw naam zijn indien u de eigenaar bent)
- een kopie van de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrechtelijk, portretrechtelijk of ander intellectueel eigendom waar u gebruik van mag maken indien u niet zelf de eigenaar bent
- uw volledige, naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres (deze wordt enkel gebruikt voor de communicatie omtrent de claim)
- uw verklaring dat bovenstaande informatie naar uw beste weten correct is en dat u de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de houder van het auteursrecht of de intellectuele eigendom op te treden.
Artikel 13 - Jurisdictie en toepasbaar Recht
Artikel 3.1 Juridisch wordt gelijk gesteld aan de eigenaar van , GREY-LINK LDA. biedt enkel de faciliteiten om deze website te laten functioneren, GREY-LINK LDA. is de host van en is nadrukkelijk niet de eigenaar van de website. Gegevens van de houder en/of eigenaar van zijn voor bevoegde instanties beschikbaar via GREY-LINK LDA na schriftelijke aanvraag.
Artikel 3.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitleg van een begrip of bepaling van deze algemene voorwaarden, zal Nederlands de taal van uitleg zijn. De rechtbank Noord-Nederland wordt bevoegd beschouwd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met deze algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot hun geldigheid, interpretatie, uitvoering en/of beëindiging en de gevolgen daarvan. word mogelijk gemaakt door GREY-LINK LDA te Valverde Portugal Camara do commercio: PT517890895, KVK (CCIP): 1972. Wij zijn telefonisch bereikbaar voor klachten en opmerkingen tussen 9 uur ‘s morgens en 5 uur ‘s middags Nederlandse tijd op 050-7074613, support word doorgaans sneller afgehandeld via 1 van onze moderators of het support emailadres datesup@gmail.com.